Darček zadarmo ku každej objednávke

Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prikladáme veľký význam ochrane Vašich osobných údajov a práv na zachovanie dôvernosti súkromie na internete. Prečítajte si, prosím, naše zásady nakladania s osobnými údajmi. Naším cieľom je objasniť Vám, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké informácie ukladáme a ako ich využívame.

 1. Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

1.1 Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi.

1.2 V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti FRAGONITO - Bc.Kateřina Melicharová, IČO 72385421, so sídlom Nová 848/13, Ivanovice na Hané, 683 23, zapísaná na ŽÚ Vyškov, pod EV.Č .: 371205-717 (ďalej ako "Spoločnosť" alebo tiež "my"), Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti.

 1. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

2.1 Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame a ktorých rozsah sa líšia najmä podľa účelu a poskytovaných služieb:

2.1.1 Na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky

 • a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa)
 • b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
 • c) Názov firmy, IČO / DIČ, sídlo (ak ste podnikateľ).

2.1.2 Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky

 • 1.1.a Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
 • 1.1.b Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívanie našich služieb, ako napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.

2.1.3 Na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy

 • 1.1.a Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
 • 1.1.b Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
 • 1.1.c Údaje o Vašich nákupných zvykoch a využívanie našich služieb, ako napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiace komunikácie s Vami.

2.2 Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (najmä pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. Sekcia cookies nižšie).

 1. Ako vaše osobné údaje využívame

3.1 Vaše osobné údaje využívame najmä na nasledujúce účely:

 • a) k uzavretiu zmluvy a realizácii Vašej objednávky;
 • b) komunikáciu s Vami a správe nášho zmluvného vzťahu;
 • c) analýze, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb zákazníkom;
 • d) riešenie Vašich reklamácií a sťažností;
 • e) plnení našich zákonných povinností;
 • f) s Vaším súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a našich personalizovaných ponukách.

3.2 Ak je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzatvorením alebo plnením zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo ak to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovuje ochranu Vašich práv, využívame technológie najmä pre tvorbu Vašich zákazníckych profilov pre vyššie uvedené účely.

3.3 Vaše osobné údaje uchovávame len po tú dobu, kým trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.4. V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vr. Prípadného profilovanie za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovanie súborov cookies) táto doba je [5] rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenie. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

 1. Právny základ spracovanie vašich osobných údajov

4.1 Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:

 • a) je to potrebné na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s Vami;
 • b) je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní);
 • c) je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzavretých zmlúv alebo v súvislosti analýzou a zlepšovaním našich služieb);

4.2 S Vašim súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje pre účely marketingu, tj. Ponuky našich produktov, informovanie o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zasielaním na Vašu e-mailovú adresu a využívaním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@fragonito.cz alebo písomne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti.

 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

5.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

 • a) poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, najmä dopravcom, sprostredkovateľom Vašich platieb, osobám pomáhajúcim nám so správou zmlúv a Vami uplatňovaných nárokov na plnenie alebo ktorí tlačia a doručujú písomnosti;
 • b) iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. oznámenia finančným úradom v prípadoch ustanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestnej činnosti a pod.).

5.2 Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a ukladané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako Česká republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, a poskytovateľov informačných alebo iných služieb . v prípade prenosov mimo EHP, zaistíme ochranu Vašich údajov prostredníctvom uzatvorenia príslušných zmluvných klauzúl alebo prostredníctvom iných dostatočných záruk v súlade s GDPR.

 1. Čo sú to COOKIES a ako ich využívame

6.1 Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.

6.2 Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali - napr. Obsah nákupného košíka. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

6.3 Cookies využívame tiež pre zber štatistických údajov a personalizáciu reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google zaobchádza so súbormi cookies, sa môžete dočítať na policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk.

6.4 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely uvedené vyššie, máte možnosť:

 • 1.1.a zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval / nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo
 • 1.1.b môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@fragonito.cz, listom na adresu spoločnosti Nová 848, Ivanovice na Hané 683 23.
 1. Aké sú vaše práva

7.1 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:

 • a) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;
 • b) právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany spoločnosti;
 • c) právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
 • d) právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (Ii) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (Iii) ste oprávnene tvrdili ich spracovania; (Iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • e) právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, ak (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (Ii) spracovanie je protizákonné; (Iii) je už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (iv) namietate proti ich spracovania po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
 • f) právo podať námietky proti spracovávanie Vašich osobných údajov v prípade, že je spracovávame (i) na účely priameho marketingu alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov;
 • g) právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
 • h) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2 Ak budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

 1. Ako chránime Vaše osobné údaje

8.1 Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatře¬ní najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzické, technické i procedurálne kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme tiež od našich spracovateľov.

 1. Potrebujete ďalšie informácie alebo chcete uplatniť svoje práva

9.1 Okrem webovej adresy www.fragonito.sk je plná verzia Zásad nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany dostupná na adrese prevádzky: Osvoboditelů 894/85, Ivanovice na Hané, 68323. O zaslanie písomnej kópie môžete požiadať spôsobom uvedeným nižšie.

9.2 Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiace pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky (v pracovnej dobe) na tel. č.: +420 605 209 284, elektronicky na e-mail adrese info@fragonito.cz alebo písomne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti.

    10. Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Verified by Customers, do ktorého je zapojený náš e-shop. Posielame vám ich vždy, keď u nás nakupujete, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich neodmietnete.Osobné údaje spracovávame za účelom zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v určení vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Spracovateľov, ktorí sú prevádzkovateľom portálu, používame na zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýzu našej pozície na trhu, ktorá je prevádzkovateľom Heureka.cz;Na tento účel môžeme prenášať informácie o zakúpenom tovare a vašej e-mailovej adrese. Vaše osobné údaje sa pri zasielaní e-mailových dotazníkov neodovšedajú žiadnej tretej strane na vlastné účely.

Proti zaslaniu e-mailových dotazníkov overených zákazníkom môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile dotazníka. Ak namietate, už vám nebudeme posielať dotazník.